Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem
Ciała i Krwi Pańskiej
w Turce
(archidiecezja lubelska)
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

"Eucharystia, jest czymś najcenniejszym,
co Kościół posiada na drogach historii"

(Jan Paweł II)

20 - 258 Lublin 62
Turka 196,
tel. (0-81) 751 07 13
e-mail: turka@diecezja.lublin.pl

kancelaria czynna:
Poniedziałek - Piątek: 18:30 - 19:00
Sobota: 8:30 - 9:00


Konto parafialne:
PKO BP SA IV o. w Lublinie
06102031760000500200534669

H I S T O R I A

W Uroczystość Chrystusa Króla 24 listopada 1984 roku w miejscowości Turka na terenie parafii Bystrzyca w diecezji lubelskiej odbyło się poświęcenie placu pod budowę kościoła. Rektorem samodzielnego ośrodka duszpasterskiego został ks. Kazimierz Janik. Przez czas budowy świątyni liturgię sprawowano w tymczasowej drewnianej kaplicy. Architektem kompleksu sakralnego, którego budowę rozpoczęto 16 lipca 1985 roku był Antoni Herman z Lublina. Nowo budowanemu kościołowi ówczesny biskup lubelski ks. Bolesław Pylak pismem z dnia 02 października 1985 roku nadał tytuł "Ciała i Krwi Pańskiej". Na uroczystość odpustową wyznaczono niedzielę po Bożym Ciele. 24 grudnia 1986 roku w budowanej jeszcze świątyni odprawiona została pierwsza Msza św. - Pasterka.

4 sierpnia 1987 roku bp Bolesław Pylak erygował w Turce parafię, którą wyłączono z obszaru parafii Bystrzyca. Pierwszym proboszczem został dotychczasowy rektor ośrodka ks. Kazimierz Janik. Parafia należy do dekanatu Lublin - Podmiejski. Prace budowlane trwały do roku 1991, 12 maja tego roku ks. bp Bolesław Pylak uroczyście dedykował świątynię.

Dnia 6 grudnia 1993 roku nastąpiła zmiana na urzędzie proboszcza, funkcję tę objął ks. Mirosław Kowalczyk. W roku 1994 podjęto starania o lokalizację cmentarza parafialnego. 5 listopada 1995 roku odbyła się uroczystość poświęcenia placu pod nowy cmentarz.

Z dniem 15 czerwca 2000 roku zakończył pracę duszpasterską w parafii ks. Mirosław Kowlaczyk, a nowym proboszczem został ks. Bogusław Psujek. Dekretem ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego z dnia 4 października 2000 roku o regulacji granic, do parafii włączono mieszkańców i teren osiedla Turka-Borek.

Dnia 16 czerwca 2003 roku, nominację na urząd proboszcza parafii w Turce otrzymał ks. Krzysztof Kołodziejczyk. W dniu 17 listopada 2003 roku podpisany został akt notarialny zakupu działki pod budowę nowej świątyni na osiedlu Turka-Borek. 7 grudnia 2003 roku arcybiskup Józef Życiński dokonał uroczystego poświęcenia tego placu oraz krzyża.

Po wybudowaniu kaplicy i rozpoczęciu posługi duszpasterskiej dnia 19.04.2009 roku dekretem metropolity lubelskiego Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego na terenie osiedla Borek została erygowana samodzielna parafia p.w. Jezusa Miłosiernego.Pierwszym proboszczem nowej parafii został mianowany Ks. dr Waldemar Fac. Parafia p.w. Ciała i Krwi Pańskiej ciut się uszczupliła.

LITURGIA
Msze św. w niedziele i święta

g. 9:00
g. 11:00 Suma

g. 18:00

Msze św. na tygodniu:

 • od poniedziałku do piątku
 • sobota


g. 18:00
g. 8:00**

Nabożeństwa:

Godzinki - niedziela

g. 8:40

Adwentowe:

Roraty - sobota

g. 8:00

Środa g. 18:00 dla dzieci

Wielkopostne:

Droga Krzyżowa - piątek

17:30

Gorzkie Żale - niedziela

g. 10:00

Różańcowe (październik)

 • - po Mszach św. wieczorowych;
 • - w sobotę po Mszy św. porannej;

Wypominkowe (listopad)

g. 17:30

Majowe

g. 18:30

Czerwcowe

g. 18:30

Odpust: Niedziela po Uroczystości Bożego Ciała

g. 12:00 Suma odpustowa

Pierwsza Komunia św.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

g. 11:00

Komunia "rocznicowa"

Niedziela Trójcy świętej

g. 11:00


** w okresie Adwentu o g. 7:00

INFORMACJE O POSŁUGACH LITURGICZNYCH W PARAFII:
Chrzest Małżeństwo Pogrzeb katolicki
CHRZEST

 1. Sakrament Chrztu udzielany jest w kościele parafialnym podczas Mszy świętej o g. 11.00 w każdą niedzielę oraz w Uroczystość Bożego Narodzenia, święto św. Szczepana i Poniedziałek Wielkanocny.
 2. Chrzest należy zgłosić w kancelarii na 2 tygodnie przed zaplanowanym terminem. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 3. Akt chrztu spisuje się w kancelarii w ciągu tygodnia poprzedzającego ceremonię. Należy przy tym okazać odpis aktu urodzenia z USC. Rodzice chrzestni mogą złożyć podpisy w dniu chrztu.
 4. Rodzice i chrzestni mają obowiązek przygotować się duchowo do chrztu dziecka poprzez sakrament pokuty i pojednania - spowiedź.
 5. Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy, żyjący zgodnie z wyznawaną wiarą, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Jeżeli pochodzą spoza naszej parafii, powinni okazać stosowne zaświadczenie od swojego proboszcza.

  (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874 § 1.)

 6. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą piastować osoby:
  • niepraktykujące,
  • pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim,
  • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.

  (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874 § 1.)

 7. Do liturgii należy przygotować symbole chrzcielne: białą szatę i świecę.
 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.

  (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 868 § 1.)

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

Małżeństwo
 1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Sam termin ślubu należy ustalić odpowiednio wcześniej.
 2. Małżeństwo można ważnie zawrzeć tylko we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu na terenie innej parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. licencja), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do tego sakramentu.
 3. Zgłaszając się do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
  • dowód osobisty,
  • aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed 3 miesiącami),
  • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu),
  • świadectwo religii z ostatniej klasy,
  • w przypadku wdowców: akt zgonu poprzedniego małżonka.
 4. Jeśli jedno z narzeczonych pochodzi z innej parafii, osoba ta powinna przedstawić własnemu proboszczowi pisemną prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, sporządzoną w tutejszej kancelarii, a następnie dostarczyć potwierdzenie ich wygłoszenia.
 5. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
  • dwukrotną spowiedź (po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem),
  • udział w 10 katechezach przedmałżeńskich,
  • indywidualne spotkania w poradni rodzinnej,
  • "dzień skupienia" dla narzeczonych.
 6. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:
  • indeks potwierdzający wysłuchanie katechez przedmałżeńskich wraz z wpisem drugiej spowiedzi przedślubnej,
  • licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią,
  • dokumenty z USC uprawniające do zawarcia małżeństwa kościelnego ze skutkami w prawie świeckim (tzw. ślubu konkordatowego) lub odpis aktu wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.
 7. Świadkowie mogą złożyć podpisy pod aktem małżeństwa w kancelarii na 15 min. przed liturgią.
 8. Filmowanie i fotografowanie podczas uroczystości ślubnej musi odbywać się w zgodzie z przepisami liturgicznymi i winno być wcześniej uzgodnione.
Pogrzeb katolicki
 1. Bliscy zmarłego zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu uzgodnieniu daty i godziny pogrzebu.
 2. W celu wpisania do księgi zmarłych należy przedstawić odpis aktu zgonu z USC oraz informację o przyjętych przed śmiercią sakramentach (np. od kapelana szpitalnego).
 3. Jeżeli zmarły mieszkał w innej parafii, należy przedstawić pisemną informację o zmarłym wystawioną przez miejscowego proboszcza.
 4. Najcenniejszym darem dla zmarłego jest przyjęta podczas liturgii w jego intencji Komunia święta, zawsze można skorzystać ze spowiedzi na pół godziny przed liturgią pogrzebową.
 5. Potrzeba zatroszczenia się o stałą modlitwę wspólnoty parafialnej w intencji swoich bliskich zmarłych poprzez ofiarowanie w ich intencji Mszy św. (zwłaszcza w 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dzień imienin) oraz modlitwy różańcowej podczas listopadowych "wypominków".
 6. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy za życia świadomie i jawnie zerwali łączność z Kościołem, i zmarli uparcie odmawiając sakramentalnego pojednania z Bogiem.
 7. (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 1184 § 1.)

PIELGRZYMKA na Beatyfikację Jana Pawła II

04.05.2011


fot. ks. K. Kołodzieczyk

Dzień dzisiejszy rozpoczynamy od zwiedzania Rawenny ze słynnymi mozaikami.
fot. ks. K. Kołodzieczyk

Nasz pobyt we Włoszech kończymy zwiedzaniem Wenecji.
fot. ks. K. Kołodzieczyk

W niedzielę będzie w Wenecji Benedykt XVI. Właśnie płynie papamobile.03.05.2011


fot. ks. K. Kołodzieczyk

Zaczynamy podróż powrotną. W Asyżu oddawaliśmy Ojczyznę w opiekę Matki Bożej i św. Franciszka.
fot. ks. K. Kołodzieczyk

Kolejnym etapem było San Marino - Miasto Wolności.02.05.2011


fot. ks. K. Kołodzieczyk

I opuszczamy Wieczne Miasto reprezentacyjną bramą.
fot. ks. K. Kołodzieczyk

... A później zwiedzanie Rzymu ...
fot. ks. K. Kołodzieczyk

W przeddzień Uroczystości MB Królowej Polski rano nawiedziliśmy cmentarz żołnierzy polskich na Monte Cassino01.05.2011


fot. ks. K. Kołodzieczyk

Braliśmy udział w tej wielkiej radości. Błogosławiony Janie Pawle II módl się za nami!
fot. ks. K. Kołodzieczyk

Wyruszyliśmy z hotelu o 3 rano. Przeżycie wielkie.30.04.2011


fot. ks. K. Kołodzieczyk

Najważniejszy dzień jutro.
fot. ks. K. Kołodzieczyk

Dziś zwiedzaliśmy starożytny Rzym. Jan Paweł II obecny jest wszędzie.29.04.2011


fot. ks. K. Kołodzieczyk

W drodze do Rzymu nawiedziliśmy sanktuarium św. Antoniego w Padwie.
fot. ks. K. Kołodzieczyk

Po Mszy św. i zwiedzeniu sanktuarium w dalszą drogę ruszamy.
28.04.2011


fot. ks. K. Kołodzieczyk

Mszą św. sprawowaną o godz. 4.00 rozpoczynamy nasze pielgrzymowanie z Turki na beatyfikację
Jana Pawła II.
fot. ks. K. Kołodzieczyk

Gdy wrócimy będzie trzeba podpisać - BŁOGOSŁAWIONY.

termin: 28.04.2011 - 05.05.2011
trasa: Padwa, Asyż, Rzym (3 dni), Wenecja.
wyżywienie: śniadania i obiadokolacje

Jeden przejazd nocny w dordze powrotnej do kraju.
Pilot, ubezpieczenie, autokar z klimatyzacją i barkiemAKTUALNOŚCI

W niedzielne popołudnie 17 czerwca w godz. od 15:00 do 18:00 przy naszym kościele zorganizowaliśmy po raz pierwszy Festyn Familijny zapraszając do rodzinnej zabawy: był dmychaniec - zjeżdżalnia, byli animatorzy prowadzący gry i zabawy, "wielkoludy" na szczudłach, było malowanie twarzy, duże bańki mydlane, były pokazy strażackie, duże szachy i bierki, zabawy z balonami oraz grillowane kiełbaski, lody, wata cukrowa i wiele innych atrakcji. Zabawom towarzyszyły występy artystyczne dzieci ze Świetlicy Środowiskowej działającej w pomieszczeniach parafialnych. Pogoda dopisała, również humory i kto wie? Może zrodziła się nowa tradycja parafialna ...?
  Program festynu:
 • 15:00 - 15:15 Otwarcie i powitanie
  Miejsce: scena,plac przed kościołem w Turce
 • 15:15 - 15:45 Warstat profilaktyczny połączony z filmem edukacyjnym dla Rodziców, dyskusja
  Miejsce: świetlica środowiskowa przy parafii
 • 15:00 - 17:30 Malowanie twarzy
  Miejsce: teren przy kościele
 • 16:00 - 17:00 Warsztaty taneczne (grupowe).
  Miejsce: scena, plac przed kościołem w Turce
 • 15:30 - 18:00 Zabawy animacyjne (duże bańki mydlane, modelowanie balonów
  Miejsce: plac przed kościołem w Turce
 • 15:30 - 17:30 Warsztaty gry na bębnach prowadzone przez artystów lubelskich - Zespół Bębniarski "MŁODE DJEMBE"(po 20 osób - dwie grupy).
  Miejsce: namiot w dolnej części parafii
 • 17:00 - 18:00 Występ zespołu rockowego.
  Miejsce: scena, plac przed kościołem w Turce
 • 18:00 Zakończenie festynu

  Dodatkowo przez cały czas trwania Festynu:
 • Konkursy (m.in przeciąganie liny)
 • Zabawy integracyjne dla całych Rodzin
  (Fundacja "Biała Róża")
 • Kreatywne selfie i zabawne fotografie
 • Zaplatanie syntetycznych warkoczyków
  - Tęczowe Ombre (płatne)
 • Wystawa prac plastycznych dzieci ze świetlicy środowiskowej
 • Smakowanie lokalnych ciast i wypieków wykonanych przez Gospodynie z Turki
 • Zjeżdżalnia i zabawy na dmuchańcach (bezpłatnie)
 • Popcorn,wata cukrowa, lody
 • Informacja profilaktyczna dotycząca działań i form pomocy w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Wólce
Organizatorzy: Parafia pw. Ciała i Krwii Pańskiej w Turce, Urząd Gminy Wólka, Gminna Komisja ds, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Świetlica Środowiskowa w Turce, Szkoła Podstawowa w Turce.
WYDARZENIA
W dniu 02 października 2020 roku, w roku 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, parafia nasza otrzymała szczególny dar - Relikwie Pierwszego Stopnia - włosy - Świętego Papieża. To dar Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego za pomoc okazywaną Kościołowi na Ukrainie przez naszą parafię i firmę CENTROCHEM działającą na jej terenie parafii. Od wielu lat w parafii angażujemy się w zbiórki finansowe i materialne dla Kościoła na Wschodzie, korzystamy z posługi księży pracujących na tamtych terenach przy okazji rekolekcji, odpustów, czy uroczystości okolicznościowych. Firma CENTROCHEM, zatrudniająca również wielu naszych parafian, także od lat,nie tylko prowadzi działalność handlową z Ukrainą, ale również angażuje się w działalność charytatywną Kościoła za naszą wschodnią granicą. Liturgii uroczystego wprowadzenia i przekazania Relikwii przewodniczył osobiście Ks. Abp M. Mokrzycki. W gronie parafian w uroczystej procesji weszliśmy z Relikwiami do naszej świątyni, gdzie na stopniach ołtarza otrzymaliśmy relikwiarz ze zobowiązaniem bycia stróżami Relikwii i świadkami świętości Jana Pawła II. W homilii Ksiądz Arcybiskup przekazał nam świadectwo tej świętości Papieża, podkreślając w nim rolę modlitwy, jaką w życiu św. Jana Pawła II pełniła. Zachęcił nas również, byśmy nie tylko podziwiali tę świętość Papieża, ale przede wszystkim Go naśladowali. Relikwie to fizyczny znak łączności ze świętym, możemy więc powiedzieć, że przebywa pośród nas święty Jan Paweł II w znaku tych Relikwii. W tym znaku chcemy Go czcić jako naszego Opiekuna i Orędownika. Chcemy pogłębiać duchową i modlitewną więź z Nim. Chcemy podjąć Jego dziedzictwo i przekazać je przyszłym pokoleniom w świadectwie chrześcijańskiego życia.

Boże Narodzenie (2020) Festyn Familijny (2019) Festyn Familijny (2018) Objawieni fatimskie - inscenizacja (2016) Wjazd do Jerozolimy - inscenizacja (2013) Pielgrzymka parafialna do Niepokalanowa Dożynki AD 2011 PIELGRZYMKA na Beatyfikację Jana Pawła II 28.04.2011 - 05.05.2011 Gminne Święto Plonów AD 2005 Peregrynacja Kopii Ikony Jasnogórskiej
09 października 2016r. z okazji XVI Dnia Papieskigo spektakl o objawieniach fatimskich zaprezentowały w naszym kościele Dzieci ze SP nr 48 w Lublinie.
     

Na zakończenie Roku św. Msymiliana Kolbe upamiętniającego rocznicę Jego męczeńskiej śmierci, udaliśmy się z pielgrzymką parafialną do Niepokalanowa - miejsca życia i pracy Wielkiego Męczennika. W drodze powrotnej nawiedziliśmy reklikwie błogosławionych Jana Pawła II i Ks. Jerzego Popiełuszki w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Modliliśmy się też w miejscu życia i pracy oraz przy grobie bł.Męczennika ks. Jerzego.

     
GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
AD 2005.

11.09.2011r. w Turce przeżywaliśmy uroczystości dożynkowe. Święto Dziękczynienia za tegoroczne zbiory rozpoczęła uroczysta Msza św. celebrowana przez kapłanów z terenu gminy. Homilię okolicznościową wygłosił ks. dr Michał Zbigniew Głowacki - wykładowca liturgiki KUL. Dzieci i młodzież z parafii przygotowały akademię poświęconą współpracy człowieka - rolnika z Bogiem - Stwórcą. W korowodzie z poświęconymi wieńcami nastąpiło przejście z kościoła parafialnego na boisko szkolne, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości i zabawy.     
GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
AD 2005.

     Jeszcze przed 10 laty na tych polach należących do gospodarzy ze wsi Turka szumiały łany zbóż. Dziś rozbrzmiewa tu osiedlowy gwar. Pośród pól, opodal Lublina wyrasta powoli osiedle Borek. Jego mieszkańcy niejako wkomponowani są, wpisani w krajobraz rolniczej okolicy. Wystarczy wyjrzeć przez okno, wyjść na balkon, by od wczesnej wiosny - orek i zasiewów - do późnej jesieni - zbiorów i poplonów - towarzyszyć żmudnej rolniczej doli. Niczym więc nadzwyczajnym w tym podmiejskim śpiochowisku było wydarzenie Gminnego Święta Plonów - Dożynek.

     Osiedle stało się swoistym poletkiem Pana Boga. Zdominowane przez młodych ludzi, którzy chcą zapuścić tu korzenie swoich małżeństw i rodzin, wzrasta powoli w ich trudzie i marzeniach, jak niegdyś rolników pielęgnujących tu swe zasiewy. Rośnie w nadziei małych dzieci w wózkach i na placu zabaw. Dojrzewa w planach i pomysłach kolejnych inwestycji, szczególną pośród nich jest kaplica osiedlowa, na której zrębach sprawowana była liturgia dziękczynienia za tegoroczne plony. Choć jej ściany jeszcze oparte o horyzont, to fundament jest już stabilny. Choć jeszcze wiatr pomyka w pustej przestrzeni, jak na wielu budowach tego osiedla, to jednak już można było poczuć się jak u siebie, popatrzeć w oczy znajomym, podać dłoń, zacząć być wspólnotą - rodziną.

     Tę atmosferę stworzoną na liturgii eucharystycznej przenieśliśmy w barwnym korowodzie wraz z wieńcami dożynkowi na osiedlowy plac zabaw, aby dalej radować się wspólnymi sukcesami.

Turka, 11.09.2005

Peregrynacja Kopii Ikony Jasnogórskiej

Dni 11 i 12 października 2004 roku, na zawsze wpiszą się w historię parafii i wspomnienia mieszkańców Turki. Był to czas spotkania z Matką pielgrzymującą po polskiej ziemi w Kopii Jasnogórskiego Wizerunku. Obraz przyjęliśmy od sąsiadów z parafii Świdnik Duży przed Szkołą w Turce i w uroczystej procesji nieśliśmy do świątyni, aby z tronu, na którym zawiesiliśmy nasze różańce, mogła Maryja popatrzeć na nas - swe dzieci.

Już od czasu Rekolekcji Wielkopostnych prowadzonych przez ks. Jarosława Orkiszewszkiego żyliśmy myślą tego spotkania, na ten moment odnowiliśmy i ubogacili naszą świątynię parafialną, ale nade wszystko staraliśmy przygotować siebie - swoje serca: podejmowaliśmy czyny miłosierdzia naśladując postawę Pokornej Służebnicy, podejmowaliśmy nasze postanowienia Duchowych Darów Peregrynacji, które mają nam pomóc przez to spotkanie z Maryją wszystko czynić nowe - lepsze, świętsze w naszym życiu, w naszych rodzinach, sąsiedztwach, w całej wspólnocie parafialnej, w naszej umiłowanej Ojczyźnie.

Anioł Gabriel gdy stanął przed Tobą Pani witał Cię Słowami: "Bądź pozdrowiona Pełna Łaski.", chcemy powtarzać te słowa niebieskiego Posłańca i wołać w naszej świątyni witając Twój Jasnogórski wizerunek: "Bądź pozdrowiona Pełna łaski" i nieśmiało , chcemy Cię prosić: udziel nam ze swej pełni łaski jej odrobinę: podziel się z nami Swą wiarą, na mroki wątpliwości; cnotą nadziei na cienie bezradności i odrobiną Twej Miłości doi Boga i do ludzi na trudy naszej codzienności.

Chcemy Cię objąć szeroko rozpostartymi ramionami dziecka pragnącego się wtulić w Matkę. Chcemy Ci wyszeptać nasze pacierze wdzięczności, próśb i uwielbień i obsypać Cię nimi jak płatkami róż. Obejmujemy Cię więc naszymi różańcami, których paciorki pieszczą nasze dłonie dziecięce, młodzieńcze, kobiet i mężczyzn, matek i babć, ojców i dziadków, dłonie spracowane i schorowane, osób pozostających w domach przykutych do łoża cierpienia. Niech one Ci mówią za nas i o nas, że jesteśmy, pamiętamy i czuwamy. Ty nas przyjmij i utul, poucz i poprowadź do Twojego Syna, Który pośród nas żyje i króluje.

Przy wyprowadzeniu Obrazu ze świątyni nastąpił "akt pocałunku" w którym Kopia Ikony Jasnogórskiej została przyłożona, jak niegdyś sama do Wizerunku Czarnej Madonny, do obrazu - mozaiki Królowej Polski w kaplicy naszej świątyni. Niech na zawsze pozostanie pośród nas żywy okruch Jasnej Góry i Naszej Hetmanki. Kopię Peregrynującą przekazaliśmy parafianom z Bystrzycy.

Designed by chmarek
Data ostatniej aktualizacji: 29-09-2022; 20:08
[Webmaster]