Małżeństwo

Małżeństwo

1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Sam termin ślubu należy ustalić odpowiednio wcześniej.

2. Małżeństwo można ważnie zawrzeć tylko we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu na terenie innej parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. licencja), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do tego sakramentu.

3. Zgłaszając się do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed 3 miesiącami),
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu),
 • świadectwo religii z ostatniej klasy,
 • w przypadku wdowców: akt zgonu poprzedniego małżonka.

 

4. Jeśli jedno z narzeczonych pochodzi z innej parafii, osoba ta powinna przedstawić własnemu proboszczowi pisemną prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, sporządzoną w tutejszej kancelarii, a następnie dostarczyć potwierdzenie ich wygłoszenia.

5. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

 • dwukrotną spowiedź (po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem),
 • udział w 10 katechezach przedmałżeńskich,
 • indywidualne spotkania w poradni rodzinnej,
 • „dzień skupienia” dla narzeczonych.

 

6. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:

 • indeks potwierdzający wysłuchanie katechez przedmałżeńskich wraz z wpisem drugiej spowiedzi przedślubnej,
 • licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią,
 • dokumenty z USC uprawniające do zawarcia małżeństwa kościelnego ze skutkami w prawie świeckim (tzw. ślubu konkordatowego) lub odpis aktu wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.

 

7. Świadkowie mogą złożyć podpisy pod aktem małżeństwa w kancelarii na 15 min. przed liturgią.

8. Filmowanie i fotografowanie podczas uroczystości ślubnej musi odbywać się w zgodzie z przepisami liturgicznymi i winno być wcześniej uzgodnione.